topmenuleft

相簿

年份 All 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2016年週年會員大會暨週年晚宴20161220(76)

第五屆會長飯局20161214(64)

創意創業會專題講座《商品說明條例簡介》20161205(33)

參觀川上農莊20161106(27)

第二十屆創意創業大賞得主午宴(116)

中小企業研討會 【逆境自強系列】 「 CEO面談篇:面對困難 走出低谷 」20160727(18)

Credit Suisse Wine Tasting Networking Party20160613(34)

創意創業分享會-創意創業分享會-無「資」創業祕笈20160525(94)

跨產業『創』+『造』配對計劃2016創業日展覽會(96)

<< |   1  2  | > 

 
line